A.S.F.L.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR ŞI CANTINELOR STUDENŢEŞTI

APROBAT
În Senatul Universităţii din Craiova din data de 19.06.2013.
Prezentul regulament respectă Carta Universitaţii din Craiova şi stabileste modul de organizare, administrare si funcţionare a căminelor şi cantinelor studenţeşti, drepturile si obligaţiile persoanelor cazate în camin, sarcinile ce revin instituţiei de învaţamânt superior şi personalului cu atribuţii în activitatea căminelor si cantinelor, conform Ordinului nr.3666 din 30.03.2012, privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, publicat în Monitorul Oficial nr. 225 din 04 aprilie 2012.

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1.
Căminele si cantinele, spatiile verzi ce le înconjoara, caile de acces ce le deservesc si amenajarile adiacente, apartin Universitatii din Craiova, fiind destinate pentru asigurarea conditiilor de viata, odihna si studiu pentru studenti.
Art.2.
Caminele si cantinele functioneaza pe tot parcursul anului universitar, cu exceptia vacantei de vara, când acestea se închid în vederea efectuarii reparatiilor si a igienizarilor, unele dintre ele putând functiona în regim hotelier, la tarife negociabile, conform reglementarilor în vigoare.
  1
Art.3
Mentinerea în functiune a unor camine studentesti, în perioada vacantelor, se va face la propunerea Directiei Administrative si a Organizatiilor Non-Guvernamentale Studentesti constituite legal ce au în statut ca scop interesele sociale ale studentilor si sunt reprezentative la nivel de facultate. Tarifele de cazare în aceasta perioada sunt aprobate în Consiliul de Administratie al Universitatii, având în vedere:
– asigurarea cazarii pentru studentii care fac practica;
– desfasurarea unor activitatii studentesti, precum scoli de vara, tabere, sustinere restante, licente etc.;
– necesitatea efectuarii igienizarii si reparatiilor curente;
– necesitatea acordarii concediilor legale pentru persoanele angajate.
Art.4
Directia Administrativa raspunde direct de modul de gestionare a patrimoniului caminelor si cantinelor, de întretinerea corespunzatoare a acestora si de asigurarea securitatii caminelor.
Art.5
Planul lucrarilor de investitii, de reabilitare si de dotare a caminelor este întocmit de catre Directia Generala Administrativa şi este supus aprobării Consiliului de Administratie al Universitatii.
Art.6
(1) Administrarea efectiva a caminului, este realizata de catre administrator cu sprijinul sefului de camin si a comitetului studentesc din camin.
(2) Administratorul este gestionarul întregului inventar, raspunzând de organizarea si functionarea în conditii optime posibile a tuturor activitatilor în camin cu tot ceea ce implica acestea.
  2
Art.7
Semestrial Consiliul de Administratie al Universitatii va analiza activitatea caminelor pe baza unui raport de activitate întocmit de catre Directia Administrativa. Raportul de activitate se
aduce la cunostinta Organizatiilor Non-Guvernamentale Studentesti.
Art.8
(1) Pentru utilizarea eficienta a spatiilor nedestinate cazarii (holuri de intrare, terase etc.) Directia Administrativa poate face propuneri catre Directia Generala Administrativa, pe care le va înainta spre aprobare Consiliului de Administratie al Universitatii.
(2) Fondurile rezultate se vor constitui în venituri proprii si se vor utiliza pentru necesitatile curente ale caminelor si cantinelor.
Art.9
(1) Serviciul de paza se asigura cu personal specializat si autorizat.
Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate. În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite; b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite in pază şi să asigure integritatea acestora; c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile ( regulamentele) interne; d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
  3
e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului; g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia; h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre; i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor; j) să p ăstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii; k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie si sa faca uz de acestea în condiţiile prevăzute de lege; l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută; m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului; n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta; o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu; p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit legislatiei in vigoare si dispozitiilor conducerii unitatii.  4
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITATII DE CAZARE ÎN CAMINE

Art.10
Repartizarea locurilor în camine se va face pe facultati, conform metodologiei aprobata anual de catre conducerea Universitatii din Craiova, împreuna cu Organizatiile Non- Guvernamentale Studentesti (Conventia Organizatiilor Studentesti), pâna la data de 30.06..
Art.11
Repartizarea studentilor fiecarei facultati pe camere se face de catre comisia de cazare a facultatii respective.
Art.12
(1) Comisia de cazare pe facultate functioneaza cu avizul conducerii facultatii sub coordonarea Prodecanului cu probleme studentesti si raspunde de felul în care sunt respectate criteriile de cazare a studentilor stabilite în prezentul regulament. Comisia de cazare a fiecarei facultatii poate particulariza criteriile de cazare la specificul facultatii respective, cu avizul conducerii facultatii.
(2) Comisia de cazare va avea în componenta: Prodecanul pe probleme studentesti, un cadru didactic pentru fiecare camin unde are atribuite facultatea respectiva locurile de cazare si un student la fiecare 50 locuri de cazare atribuite. Studentii membrii în comisia de cazare îsi aleg un sef de comisie de cazare.
Nota: 1.Conducerea Conventiei Organizatiilor Studentesti împreuna cu organizatiile studentesti, au obligatia de a verifica cunoasterea prezentului regulament de catre membrii comisiilor de cazare.
2. Comisia de cazare se completeaza cu un membru (student) pentru fractiunea care depaseste un numar de 25 de locuri repartizate.
  5
(3) Comisia de cazare va fi desemnata anual pâna la data de 25 iunie.
(4) Membrii studenti din comisia de cazare sunt propusi de catre Organizatiile NonGuvernamentale Studentesti.
Art. 13
(1) În caminele studentesti se cazeaza studenti si persoane care au domiciliul stabil în afara centrului universitar, în urmatoarea ordine de prioritati:
– studenţii de la învăţământul bugetar din anul I, admii îm sesiunea din vară, care au depus cerere de cazare în termenele prevăzute, 30% din locurile de cazare ale facultatii;
– studenţii de la învăţământul bugetat (de stat) care au locuit în anul anterior în cămin şi au depus
cerere de cazare în termenele prevăzute, în ordinea descrescătoare a mediilor – sesiunea din vara (cazarea studenţilor trebuie să acorde prioritate criteriilor performanţei profesionale);
– studenţii care au o bogată activitate în Organizaţiile Non-Guvernamentale Studenţeşti,certificată prin documente justificative de către Organizaţiile Non-Guvernamentale Studenţeşti, reprezentative la nivel de facultate, propuşi de către acestea şi studenţii care au calitatea de reprezentant în structurile decizionale ale Universităţii din Craiova şi ale facultăţilor componente.
– studenţii de la învăţământul bugetar din anul I, admii în sesiunea din toamnă, care au depus cerere de cazare în termenele prevăzute;
– studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii;
– studenţii străini bursieri ai statului român şi studenţii veniţi la studii prin programe europene;
– doctoranzii;
– studenţii care au părinţi cadre didactice;
– studenţii bugetaţi an mare care nu au locuit în cămin şi care au depus cerere de cazare în termenele
  6
prevăzute;
– studenţii cu taxă care au locuit în cămin în anul anterior şi care au depus cerere de cazare în
termenele prevăzute;
– familiile de studenţi (ambii soţi studenţi).
În limita locurilor libere rămase disponibile pot fi cazaţi şi studenţi de la învăţământul de zi cu taxă (la tarif nesubvenţionat) precum şi cadrele didactice care nu au rezolvata problema locuintei(la tariful stabilit de Consiliul de Administraţie), dacă îndeplinesc criteriile cerute şi au respectat întocmai clauzele contractului de închiriere şi prevederile Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Căminelor şi Cantinelor Studenţeşti în anii anteriori solicitării.
(2) Cetăţenii străini bursieri ai statului român aflaţi în ţara noastră (studenţi, doctoranzi, postuniversitari etc.), inclusiv cetăţenii din anul pregătitor, sunt cazaţi în aceleaşi condiţii ca şi studenţiiromâni, în condiţii de confort standard. Aceştia, dacă sunt însoţiţi de membrii de familie necuprinşi într-o formă de învăţământ, au obligaţia să le asigure, pe cont propriu, cazarea în alte spaţii decât căminele studenţeşti.
(3) În vacanţa de vară, căminul poate fi exploatat în regim hotelier. Tarifele sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie al Universităţii la propunerea Direcţia Generală Administrativă, cu aprobarea Senatului.
(4) Tarifele de cazare în cămin se stabilesc anual de către Consiliul de Administraţie al Universităţii, la propunerea Direcţia Generală Administrativă, cu consultarea Organizaţiilor NonGuvernamentale Studenţeşti şi aprobate de Senatul Universităţii.
Art. 14
(1) Cazarea în cămin se face pe baza unei cereri completatata on-line, pe site-ul www.ucv.ro la campul studenti subcampul evidenta studentilor, în perioada 15.05. – 31.07. a anului universitar în curs, pentru studenţii care au locuit cămin. Pentru studenţii care nu au locuit în cămin se aplică aceeaşi procedură.
  7
– Studenţii din anul I vor depune cererile de cazare la sediul Convenţiei Organizaţiilor Studenţeşti, unde vor primi un bon de inregistrare, în perioada 01 – 10.08. pentru cei admişi în prima sesiune de admitere şi 01 – 10.09 pentru a doua sesiune de admitere.
(2) Studentul care nu a depus cererea de cazare în termen sau nu se prezinta personal pentru a fi cazat în intervalul de timp stabilit, va putea fi primit în camin numai în eventualitatea ramânerii de locuri disponibile, neexistând obligatia din partea institutiei, de a-l caza, chiar daca îndeplineste toate celelalte criterii cerute.
(3) Cererile de cazare, la toate categoriile de studentii, se centralizeaza de catre Directia Administrativa si Conventia Organizatiilor Studentesti si se predau pe baza de proces-verbal catre comisiile de cazare pentru repartizarea studentilor, cu respectarea criteriilor stabilite de catre fiecare facultate.
(4) Studentii care au datorii fata de institutia de învatamânt superior, nu vor putea fi cazati decât dupa ce fac dovada achitarii debitelor si vor fi cazati numai în limita locurilor ramase disponibile.
(5) Studentii care la data de 01 septembrie înregistreaza restante la plata taxei de camin pot fi cazati numai dupa achitarea debitelor restante în limita locurilor ramase disponibile.
(6) Listele finale cu cei cazati se afiseaza pe data de 20 septembrie de catre Directia Administrativa si Conventia Organizatiilor Studentesti pe pagina de web a Universitatii din Craiova si pe pagina de web a Conventiei Organizatiilor Studentesti. Aceste liste vor fi realizate de catre comisiile de cazare împreuna cu Prodecanii responsabili cu probleme studentesti si semnate de catre Decanul facultatii respective, împreuna cu seful comisiei de cazare din partea studentilor, acestea fiind predate Directia Administrativa pe baza de proces-verbal, data limita fiind 18 septembrie, ora 20.00, pentru a fi afisate pe paginile de web.
– Comisiile de cazare afiseaza listele definitive si la avizierul fiecarei facultati.
(7) Listele se pot contesta în cel mult 2 zile lucratoare de la afisare la decanatul fiecarei facultati, raspunsul la contestatii comunicându-se în 24 de ore de la depunerea lor, de catre Comisia de cazare.
  8
(8) Listele finale cu repartizarea studentilor în camine vor fi validate si semnate de catre Reprezentantul Universitatii.
Art. 15
(1) Primirea în camin a studentilor se face de catre administratie cu cel mult 3 zile înainte de a începe anul universitar, conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Pentru organizarea actiunii de cazare Comitetul Studentesc de Camin va fi prezent la locul desfasurarii cazarii cu cel putin 5 zile înainte de începerea activitatii de cazare.
Art.16
(1) La cazarea în camin, studentii semneaza CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE si primesc spre folosinta, pe baza de proces verbal (inventar), bunurile din camera.
Totodata le sunt aduse la cunostinta studentilor, de catre seful de camin si comitetul studentesc, drepturile si obligatiile pe care le au în ceea ce priveste activitatea în camin.
(2) Locul de cazare se preia individual si nemijlocit de catre fiecare student, pe baza actului de identitate si a adeverintei eliberata de catre secretariatul facultatii respective, cu mentiunea buget sau taxa.
(3) Modelul tipizat al contractului de închiriere este stabilit anual de catre Directia Generala Administrativa, de comun acord cu Organizatiile Non-Guvernamentale Studentesti, cu aprobarea Consiliului de Administratie.
Art.17
(1) Accesul persoanelor cazate în camin se face numai pe baza carnetului de student si a legitimatiei de camin eliberata la cazare, vizate la zi.
(2) Prezentarea legitimatiei, carnetului de student si a actelor de identitate de catre cei aflati în interiorul caminului la solicitarea persoanelor aflate în control este obligatorie.
(3) Studentii cazati în camin pot sa primeasca vizite pâna la ora 23.00.

  9
Art.18
Relatiile de cooperare între organele de administrare ale Universitatii din Craiova, reprezentantii studentilor si organele de Politiei, se vor desfasura conform protocolului încheiat, în conditiile legislatiei în vigoare. Politia Universitara, respectând legislatia în vigoare, va efectua orice fel de actiuni de combatere a activitatilor nelegale si faptelor antisociale din campusurile universitare.

CAPITOLUL III
COMITETUL STUDENTESC DE CAMIN

Art.19
(1) Comitetul studenţesc de cămin este format din membrii comisiilor de cazare. Aceştia sunt studenţi care locuiesc în cămin, motivaţi şi dornici să se implice în procesul de conducere a activităţii din cămin. (2) Fiecare cămin studenţesc va avea un şef de cămin cu un mandat de un an, care va coordona activitatea acestuia în strânsă legătură cu administratorul. – În căminele studenţeşti 3, 6, 7, 12, 14, şefii de cămin vor fi aleşi prin vot de către şefii comisiilor de cazare care au locuri repartizate în căminele menţionate. În caz de balotaj acetia vor fi propui de către Consiliul Director C.O.S. i validai în Adunarea Generală C.O.S.
– Şeful de cămin trebuie să aibă statutul de student, să locuiască în cămin şi să fie membru într-o comisie de cazare. Şeful de cămin va fi ales prin vot cu jumătate plus unu din numărul total de membrii ai comitetului studenţesc de cămin.
(3) La solicitarea oficială a Direcţia Administrativă sau a Preedintelui C.O.S. sau în urma constatării unor abateri de la prezentul Regulament, de la Carta Universitară sau de la Codul de Etică, comitetul de cămin poate suspenda pe o perioadă de 30 de zile mandatul şefului de cămin
  10
Art.20
Membrii comitetului de camin pot fi revocati de catre fiecare Organizatie NonGuvernamentala Studenteasca care i-a propus în cazul încalcarii Regulamentului de Organizare si Functionare Camine- Cantine.
Art.21
(1) Atributiile comitetului studentesc de camin sunt:
a) asigura cunoasterea si respectarea regulamentului de organizare si functionare a caminului;
b) actioneaza pentru asigurarea linistii, pastrarea curateniei în camin, respectarea cerintelor privind prevenirea incendiilor;
c) propune conducerii institutiei completarea dotarii cu cazarmament si alte bunuri, înlocuirea celor ce nu mai pot fi folosite, necesarul materialelor de curatenie, precum si dotarea cu unele obiecte necesare în actiunile culturale si sportiv-distractive;
d) propune institutiei principalele lucrari de reparatii si amenajari la cladire si instalatii, repararea mobilierului si cazarmamentului;
e) efectueaza controlul periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament si celelalte reglementari referitoare la camin si aplica sanctiunile care-i cad în competenta; popularizeaza hotarârile de sanctionare si informeaza decanatele;
f) comitetul studentesc de camin trebuie sa cunoasca situatia din fiecare camera si sa actioneze pentru respectarea obligatiilor stabilite în acest regulament;
g) mediaza în limitele colegialitatii si bunei convietuiri conflictele care pot aparea între studentii cazati în camin;
h) coopereaza cu organele de ordine publica în cazul unor acte de violenta sau de distrugeri;
i) analizeaza abaterile studentilor si propune la întâlnirea comitetului studentesc de camin sanctiunile respective, sanctiuni conform prezentului regulament care vor fi înaintate de catre
  11
seful de camin catre Directia Administrativa care le va analiza si le va transmite catre Directia Generala Administrativa.
(2) Fiecare membru al comitetului studentesc de camin trebuie sa vegheze la respectarea integrala a prevederilor prezentului regulament.
Art.22
(1) Comitetul studentesc de camin organizeaza:
a) activitatea cultural-educativa (simpozioane, mese rotunde etc.);
b) activitatea profesional-stiintifica, respectarea programului de studiu, a linistii si a ordinii etc.;
c) activitati sportive, turistice si distractive;
d) activitatea social-gospodareasca (controlul modului de efectuare a gospodaririi, rezolvarea sesizarilor studentesti privind întretinerea si reparatiile în camin, investitii din resurse extrabugetare etc.);
e) asistenta medicala, primul ajutor si educatia igienico-sanitara (cu sprijinul internului de camin).
Art.23
(1) Şefii de cămin şi responsabilii de reţea internet sunt scutiţi integral de taxa de cămin.
(2) Responsabilii de reţea internet din căminele studenţeşti sunt propuşi de către Consiliul Director C.O.S.
(3) După verificarea şi validarea cunoştinţelor şi aptitudinilor tehnice în domeniu de către administratorul de reţea internet de la Direcţia Administrativă, vor fi aprobaţi de către Directorul Direcţiei Administrative să-şi desfăşoare activitatea pe bază de voluntariat.
(4) Responsabilii de reţea internet din căminele studenţeşti pot fi revocaţi de comun acord de către Directorul Direcţiei Administrative şi Preşedintele C.O.S. în urma şi neîndeplinirii sarcinilor atribuţiilor.
  12
CAPITOLUL IV ORGANIZAREA ACTIVITATII CANTINELOR STUDENTESTI
Art. 24
(1)Cantina studenţească îşi desfăşoară activitatea în baza Legii Învăţământului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educatiei Nationale şi a deciziilor Consiliului de Administraţie al Universităţii.
Direcţia Generală Administrativă are în subordine cantina studenţească şi răspunde prin Serviciul Cămine-Cantine de organizarea şi desfăşurarea activităţii acesteia.
Directia Generala Administrativa, în subordinea careia se afla cantina studenteasca, stabileste programul de functionare a acesteia si modalitatile de servire a mesei.
Conducerea si desfasurarea activitatii cantinei studentesti este asigurata de catre un administrator. Controlul intern la nivelul cantinei studentesti este efectuat de catre Directia Generala Administrativa.
(2) Cantinele studentesti functioneaza pe toata perioada anului universitar. În perioada vacantelor se efectueaza igienizari si reparatii curente.
Cantinele pot functiona în regim de închiriere pentru diferite activitatii, la tarife negociabile, conform reglementarilor în vigoare si aprobarii Consiliului de Administratie al Universitatii.
De serviciile cantinei pot beneficia studentii români ai Universitatii, studenti straini aflati la studiu în tara noastra, cadre didactice, doctoranzi români si straini, salariati ai Universitatii, candidati la concursul de admitere precum si alte persoane cu achitarea pe loc a contravalorii meniului.
Art. 25
(1) Cantinele studentesti, functioneaza pe baza abonamentelor de masa solicitate sau în regim „a la carte”. Acest sistem presupune, în functie de solicitarile persoanelor care servesc masa oferirea unui meniu îmbunatatit.
  13
Se poate oferi o gama variata de preparate culinare de bucatarie, cofetarie si patiserie, bauturi racoritoare, bauturi slab alcoolizate (bere), cafele, fructe etc.
(2) Meniurile la cantina studenteasca se stabilesc saptamânal de catre administrator.
Meniurile ce se servesc la cantina studenteasca, obligatoriu au retetarele si preturile de vânzare aprobate prin decizii ale Consiliului de Administratie al Universitatii.
Se asigura servirea mesei si pentru persoane care solicita meniuri dietetice, în cazul în care prezinta unele afectiuni ale starii de sanatate cu acte doveditoare (adeverinta medicala).
(3) Cantinele studentesti se înfiinteaza sau îsi înceteaza activitatea prin decizii ale Consiliului de Administratie al Universitatii.
(4) Cantinele studentesti desfasoara activitati de aprovizionare, conservare si depozitare a
alimentelor si a produselor agroalimentare necesare pentru prepararea hranei si procese tehnologice de preparare si distribuire a hranei.
(5) Normele de profilaxie la cantine, cele de transport, depozitare, pastrare, conservare si
preparare a alimentelor sunt cele stabilite de organele sanitare. Se impune respectarea riguroasa a
normelor legale.
(6) Directia Administrativa, prin administratorii de cantine vor întocmi în timp util planurile de aprovizionare cu produse agroalimentare, temeinic justificate, în functie de numarul persoanelor care servesc masa la cantina, capacitatile de depozitare, posibilitatile de consum si disponibilitatile financiare.
Art.26.
Drepturile şi obligaţiile consumatorilor:
(1) Drepturile consumatorilor:
– să sesizeze ierarhic Direcţia Generală Administrativă prin Serviciul Cămine-Cantine cu privire la cantitatea şi calitatea hranei servite;
  14
– sa faca propuneri pentru îmbunatatirea meniului;
– sa foloseasca bunurile materiale ale cantinei destinate servirii mesei;
– sa li se asigure, la recomandarea medicului, servirea unor meniuri dietetice, în cazul în care prezinta unele afectiuni ale starii de sanatate;
(2) Obligatiile consumatorilor :
– sa respecte programul de servire a mesei;
– sa aiba o atitudine civilizata pe care sa o manifeste în relatiile cu colegii si personalul functional si de deservire al cantinei;
– sa foloseasca cu atentie bunurile materiale din cantina, puse la dispozitie;
– sa respecte normele igienico-sanitare;
– sa pastreze curatenia în sala de mese, în spatiile de folosinta comune si din jurul cantinei;
(3) Persoanelor care iau masa la cantina le sunt interzise: scoaterea din incinta cantinei a veselei si a tacâmurilor, intrarea în blocul alimentar, depozite si magazii, introducerea în cantina a animalelor, introducerea si consumul bauturilor alcoolice si a altor produse si substante interzise de lege.
(4) Personalul angajat, precum si studentii care produc pagube localului sau bunurilor din cantina sau scot din incinta cantinei vesela si tacâmuri, raspund material pentru aceasta, procedându-se la evaluarea si recuperarea de la cei vinovati a pagubelor. În cazul în care autorul nu este identificat, raspund material angajatii cantinei.

  15
CAPITOLUL V
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PERSOANELOR CARE LOCUIESC ÎN CAMIN
Art.27
Persoanele cazate în camin au dreptul:

a) sa faca parte din comisii studentesti;
b) sa fie alese în comitetul studentesc de camin;
c) sa beneficieze de cazare în camine pe durata anului universitar si sa locuiasca în aceeasi camera cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare Camine- Cantine;
d) sa faca sugestii si propuneri administratiei si institutiei de învatamânt superior în legatura cu îmbunatatirea conditiilor de viata si studiu în camin;
e) sa participe la toate actiunile studentesti organizate în camin;
f) sa beneficieze de serviciile internului de camin (conform protocolului);
g) sa foloseasca în mod civilizat instalatiile si obiectele de uz comun din inventarul caminului;
h) sa foloseasca lenjeria de pat, cazarmamentul, mobilierul precum si alte bunuri din dotarea caminelor;
i) sa beneficieze gratuit de serviciile puse la dispozitie de salariatii caminelor si cantinelor conform sarcinilor de serviciu ale acestora;
j) sa reclame orice situatie care vine în contradictie cu prevederile prezentului regulament si cu normele sociale de convietuire în camin;
k) sa sesizeze organele de ordine publica, administratia si comitetul studentesc de camin în cazul
  16
în care constata abateri grave de la normele de comportament civilizat, care se petrec în campusul universitar;
l) sa primeasca vizitatori, în conditiile stabilite de prezentul Regulament si prevazute în contractul de închiriere.
m) pot fi scutiti de la plata taxelor de camin studentii orfani de ambii parinti care se încadreaza
în urmatoarele criterii:
1) acestia trebuie sa depuna la Directia Administrativa un dosar care sa cuprinda: cerere, adeverinta din care sa reiasa calitatea de student si copie dupa actele doveditoare (certificate deces). Dosarul va fi înaintat catre Prorectorul responsabil cu managementul economic si financiar si probleme sociale ale studentilor.
n) pot fi scutiti de la plata taxelor de camin si studentii orfani de un parinte care au îndeplinite cerintele solicitate la punctul precedent (lit.m, pct.1) si suplimentar îndeplinesc urmatoarele criterii:
1) sa aiba maxim 2 restante pentru facultatile cu profil tehnic, iar pentru facultatile cu profil socio-uman maxim o restanta.
2) nu beneficiaza de bursa sociala;
3) care beneficiaza de aceasta si obtin venituri nete lunare/membru de familie de pâna la 50 % din salariul minim pe economie.
Pentru toate criteriile suplimentare trebuie sa faca dovada cu actele doveditoare.
Art.28
Persoanele cazate au obligatia:
A. În camin:
a) sa încheie la începutul anului universitar contract de închiriere cu administratia în forma scrisa aprobat de Consiliului de Administratie al Universitatii;
  17
b) sa preia cu proces-verbal (inventar) camera, bunurile de folosinta comuna din camera precum si bunurile de folosinta individuala;
c) sa pastreze si sa foloseasca în mod civilizat camera, bunurile materiale primite, instalatiile sanitare si electrice precum si celelalte bunuri materiale;
d) sa asigure si sa întretina permanent ordinea si curatenia în camera, evacuarea resturilor menajere, respectarea regulilor de igiena sanitara etc., în caz contrar va fi sanctionat conform prevederilor prezentului regulament;
e) sa locuiasca în camera în care a fost repartizat, sa nu se mute în alta camera fara înstiintarea
si aprobarea în scris din partea administratorului de camin si comitetului studentesc de camin;
f) sa raspunda material, administrativ si penal pentru pagubele produse în camere si spatiile comune, pe baza procesului-verbal de constatare întocmit de administrator si presedintele comitetului studentesc de camin si semnate de locatarii camerelor (pentru bunuri din camere) si de reprezentantii studentilor (pentru bunuri materiale din spatiile comune).
Pagubele materiale vor fi suportate direct de catre persoanele identificate, iar în cazul neidentificarii autorilor faptelor acestea se platesc conform „Procedurii privind recuperarea pagubelor cu autori neidentificati”.
g) sa raspunda de respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
În acest sens, este interzisa folosirea de legaturi improvizate la reteaua electrica, folosirea de prize, aparate electrocasnice degradate, defecte sau improvizate mari consumatoare de energie electrica ce conduc la degradarea si distrugerea tablourilor electrice.
h) sa nu foloseasca camera ca si bucatarie, prepararea alimentelor se va face în oficii si bucatarii;
i) sa respecte programul de odihna din camine, respectiv orele 22.00 – 08.00 conform legii.
Este interzisa tulburarea linistii prin ascultarea muzicii la volum exagerat, prin purtarea discutiilor cu voce tare pe holuri, prin trântitul usilor, prin organizarea de petreceri în camine,prin deplasarea dintr-o camera în alta sau dintr-un camin în altul.
  18
j) sa pastreze curatenia în toate spatiile caminului si sa faca curatenie generala în camera la plecarea în vacanta;
k) sa restituie integral si în buna stare bunurile primite în inventar;
l) la decazare cât si la plecarea în vacanta de vara toate cheile de la sistemul de închidere al usilor se predau obligatoriu administratorului de camin;
m) sa respecte programul de activitate zilnica precum si regulile interne stabilite de administratia caminului;
n) sa permita reprezentantilor Universitatii din Craiova, reprezentantilor Conventiei Organizatiilor Studentesti, reprezentantilor Organizatiilor Non-Guvernamentale Studentesti si reprezentantilor Comitetului studentesc de camin, accesul în camera, în vederea verificarii modului în care persoana cazata respecta obligatiile asumate prin contract si prezentul regulament. Verificarea se va face în prezenta unui membru al comitetului studentesc de camin, iar abaterile vor fi consemnate intr-un Proces verbal de constatare, care va fi semnat de catre persoanele care efectueaza verificarea, persoana cazata si membrul comitetului studentesc de camin.
o) sa nu aduca nicio modificare spatiului închiriat, inclusiv a instalatiilor aferente, fara avizul administratiei;
p) sa anunte administratia despre aparitia eventualelor defectiuni în mod direct sau prin intermediul caietului de defectiuni, în vederea efectuarii remedierilor respective;
r) sa permita accesul administratiei caminului în camera în care i-a fost închiriat locul; sa nu schimbe încuietorile usilor, iar în caz de forta majora, dupa schimbare, se preda un rând de chei la administratie;
s) sa achite în termenul stabilit chiria si utilitatile (pentru caminele modernizate) pentru cazarea în camin;
s) sa respecte contractul de închiriere;
  19
t) sa utilizeze reteaua de date voce conform regulilor impuse de catre administratorul de retea internet de la Directia Administrativa, iar accesul la internet se va face respectând Regulamentul ROEDUNET (www.roedu.net).
B. În complex si în afara acestuia:
a) sa se informeze, sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare Camine- Cantine;
b) sa poarte asupra sa si sa prezinte carnetul de student si legitimatia de camin la intrarea si iesirea din complex si camin personalului de paza si organelor de control;
c) sa aiba un comportament civilizat atât în complex cât si în camin.
Abaterile disciplinare se sanctioneaza conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare Camine-Cantine.
C. Fata de corpul didactic si corpul administrativ:
a) studentii au obligatia de a respecta autoritatea personalului didactic si administrativ, cât si autoritatea organelor de conducere ale Universitatii din Craiova sau reprezentantilor institutiilor cu care acestea colaboreaza, în caz contrar abaterile fiind sanctionate conform Regulamentului de Organizare si Functionare Camine-Cantine;
b) sa aiba o tinuta corespunzatoare spiritului universitar;
c) sa anunte persoanele care vin în vizita la administratie, aceste persoane fiind obligate sa respecte întocmai regulile care guverneaza activitatea institutiei si sa nu altereze în niciun fel etica si ambianta universitara.
Nerespectarea întocmai si cu buna credinta a obligatiilor din acest articol atrage dupa sine
îndepartarea imediata a acestor persoane din camin si din complex si dupa caz deferirea lor organelor de ordine publica.
d) sa anunte imediat administratia caminului despre aparitia, mai ales pe timp de noapte a unor
persoane straine în camin;
  20
Art.29
Persoanelor cazate în camin li se interzice:
a) aruncarea resturilor menajere si a resturilor din camere în WC-uri, în lavoare, în sifoanele de pardoseala sau pe fereastra;
b) degradarea spatiilor verzi din incinta complexului, inclusiv prin aruncarea de gunoaie sau alte obiecte;
c) jignirea sub orice forma a personalului didactic si administrativ;
d) tulburarea linistii si ordinii în camin si în jurul acestuia, indiferent de modalitate;
e) organizarea de petreceri si alte actiuni care perturba linistea atât în camin cât si în jurul acestuia;
f) închiderea camerelor cu alte dispozitive decât cele stabilite de administratia caminului;
g) introducerea, consumarea si comercializarea bauturilor alcoolice, a drogurilor precum si efectuarea oricarui gen de comert sau oricaror actiuni care contravin normelor sociale de convietuire în comun;
h) practicarea jocurilor de noroc;
i) introducerea în camin a animalelor si a pasarilor;
j) cazarea în camin a altor persoane decât cele repartizate de comitetul studentesc de camin;
k) accesul pe acoperisul caminului si pe terase (pentru a proteja hidroizolatia si a evita accidentele);
l) introducerea si utilizarea, de aparate si instalatii mari consumatoare de energie (copiatoare, aparate electrocasnice etc.);
m) sa nu foloseasca camera, spatiile de folosinta comuna ale caminului precum si incinta complexului studentesc pentru activitatii comerciale;
n) lipirea unor afise, postere, anunturi pe peretii camerelor sau ale holurilor;
  21
o) înstrainarea bunurilor puse la dispozitie;
p) ocuparea locurilor cu persoane fictive;
r) gazduirea de persoane straine în camere si încalcarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare Camine-Cantine;
s) desfasurarea în complex a unor actiuni care afecteaza drepturile si libertatile stabilite de Constitutia României sau contravin Legii Învatamântului, actelor normative sau dispozitiilor legale în vigoare;
s) fumatul în camera sau pe holurile caminului; fumatul este permis doar în locuri special amenajate;
t) interventia neautorizata (hardware si software) asupra retelei de acces internet, precum si a echipamentului ce deserveste aceasta retea.
Art.30
(1) Persoanele cazate în camin raspund material, administrativ si penal pentru lipsurile si deteriorarile produse bunurilor din inventarul comun si cel individual.
(2) În cazul în care autorul faptei nu este identificat sunt raspunzatori toti membrii camerei respective, iar pentru bunurile de uz comun, raspunzatori vor fi toti locatarii palierului respectiv. Prejudiciul cauzat va fi solutionat conform „Procedurii privind recuperarea pagubelor cu autori neidentificati”.
(3) Evaluarea pagubelor se face în termen de 48 ore de la constatarea acestora conform procedurii si se întocmeste si afiseaza la avizierul din incinta caminului, lista nominala cu locatarii palierului si cu suma aferenta ce va fi retinuta fiecaruia pentru pagubele constatate.
(4) Persoanele care distrug bunuri de folosinta comuna si individuala, pe lânga acoperirea pagubelor produse vor fi sanctionate conform contractului de închiriere, neplata datoriilor se sanctioneaza cu evacuarea din camin.
Art.31
  22
(1) Distrugerea sau deteriorarile deosebit de grave, asociate sau nu cu manifestarile antisociale, se sanctioneaza cu pierderea definitiva a dreptului de cazare în caminele institutiei pe toata durata studiilor.
(2) Pâna la plata integrala a despagubirilor, debitorii nu vor fi admisi la examenele programate, iar în caz de retragere din facultate li se va semna fisa de lichidare cu debitele înregistrate, lasând în competenta institutiei urmarirea în justitie (se va informa secretariatul facultatii de \catre Directia Administrativa).

Art.32
Studentii, doctoranzii, cetatenii straini angajati într-o forma de învatamânt, studentii casatoriti, cadrele didactice, care locuiesc în camin, au aceleasi drepturi si obligatii ca si studentii români.
CAPITOLUL VI
SANCTIUNI
Art.33
Se considera abateri de la Regulamentului de Organizare si Functionare Camine-Cantine si se sanctioneaza urmatoarele:
a) frauda sub orice forma în activitatea de acces în complex si cazare în caminele studentesti;
b) distrugerea, sustragerea, alterarea sau falsificarea documentelor de evidenta (studenti,materiale, intrari-iesiri, acces etc.);
c) furnizarea de informatii false cu rea intentie administratiei;
d) tulburarea sau împiedicarea desfasurarii activitatilor administrative prin acte reprobabile;
e) agresarea fizica a oricarui membru al comunitatii academice;
  23
f) utilizarea neautorizata a mijloacelor din dotarea caminelor si cantinelor studentesti si provocarea de daune bunurilor apartinând acestora;
g) intrarea neautorizata în spatii în care accesul este reglementat prin norme si dispozitii;
h) nereturnarea la timp a obiectelor din patrimoniul Universitatii din Craiova se penalizeaza dupa
caz;
i) comercializarea în incinta complexului a produselor periculoase cum sunt: narcotice, paralizante, droguri, arme, explozivi si munitii etc.;
j) detinerea de produse periculoase în incinta complexului si consumul de narcotice, droguri etc.;
k) practicarea de atitudini si comportamente indecente sau obscene, alterarea în orice fel a eticii universitare si ambiantei de spatiu universitar;
l) nerespectarea dispozitiilor Consiliului de Administratie al Universitatii.
Art.34
(1) Studentilor si celorlalte persoane cazate în caminele studentesti care încalca prevederile prezentului Regulament si care se fac vinovati de fapte care dauneaza demnitatii si onoarei Universitatii din Craiova (chiar daca acestea nu sunt sanctionate de lege), li se aplica dupa caz urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment verbal (se aplica si se consemneaza de catre administratorul caminului împreuna cu comitetul studentesc de camin);
b) avertisment scris;
c) evacuarea din camin pe o perioada determinata stabilita de Consiliul de Administratie al Universitatii în functie de gravitatea faptei;
d) evacuarea si pierderea definitiva a dreptului de cazare în caminele studentesti pe toata durata studiilor;
e) exmatricularea din facultate pentru abateri grave repetate.
  24
(2) Sanctiunile prevazute la alin. 1 cu exceptia pct.a, se aplica în functie de gravitatea abaterilor si de conditiile în care au fost savârsite de catre Consiliul de Administratie al Universitatii la propunerea administratiei, cu avizul prealabil al Directiei Administrative si al Serviciului Contencios.
Art.35
(1) Decizia de sanctionare se ia în termen de 30 zile lucratoare de la constatarea faptei, intrând în vigoare la data adoptarii ei.
(2) Sanctiunile cu exceptia avertismentului verbal sunt înscrise în dosarul studentului si influenteaza participarea sa la selectionari, concursuri etc.
(3) Decizia se aduce la cunostinta sanctionatului, se face publica prin afisare si se anunta decanatul care asigura consemnarea acesteia.
Art.36
(1) Studentii sanctionati au dreptul sa conteste hotarârea de sanctionare în termen de 10 zile lucratoare.
(2) Contestatiile împotriva deciziilor de sanctionare, se solutioneaza în termen de 20 zile lucratoare de la data înregistrarii, de catre Consiliul de Administratie al Universitatii.
(3) În aprecierea situatiei studentilor caministi privind acordarea burselor sociale, a unor facilitati sau recompense, conducerea facultatii va lua în considerare sanctiunile date conform prezentului regulament, timp de un (1) an calendaristic de la aplicarea lor.
Art.37
Dupa finalizarea activitatilor de cazare, de la începutul anului universitar, administratorii de camin, vor înainta catre Directia Administrativa situatiile cu evidenta studentilor cazati si vor actualiza datele personale ale studentilor în aplicatia dedicata acesteia.
Art. 38
  25
Prezentul regulament intra în vigoare la data de 19.06.2013, data la care regulamentul anterior se considera abrogat.
Regulamentul poate fi modificat si completat în concordanta cu prevederile normelor legale în vigoare sau daca necesitatile interne ale Universitatii din Craiova o impun.